Foto

Privacy policy

 

 

 

Privacy Verklaring J&k Creatives

 

J&k Creatives, gevestigd aan de Arthur van Schedelstraat 650, 3511 MJ Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. J&k Creatives is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Jong & Klasse onder nummer 

30141534

 

 

Contactgegevens

J&k Creatives

http://www.jongenklasse.nl/contact

Arthur van Schendelstraat 650

3511 MJ  UTRECHT

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

J&k Creatives verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit zijn alle gegevens die je geeft in formulieren. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld orden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens

verwerken

J&k Creatives verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief  

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening

uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- J&k Creatives analyseert jouw gedrag geanonimiseerd op de website om daarmee de website te verbeteren

- J&k Creatives verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk

toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

J&k Creatives neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van J&k Creatives) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

J&k Creatives bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van

persoonsgegevens:

Persoonsgegevens - zolang als noodzakelijk maar maximaal 7 jaar – wettelijke

verplichting bewaartermijn voor instanties als de Belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

J&k Creatives verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze

overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met

bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

J&k Creatives gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. J&k Creatives gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw

voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die surfgedrag geanonimiseerd bijhouden zodat we de website kunnen analyseren en optimaliseren (Google Analytics).

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-watzijn-

het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Bijvoorbeeld:

 

Cookie: Googly Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te

verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door J&k Creatives en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar

info@jongenklasse.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

J&k Creatives wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om

een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

J&k Creatives neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jongenklasse.nl

 

 

 

12 januari 2018

 
Let’s meet

Een eerste afspraak is natuurlijk vrijblijvend.
Bel Nicole Classen 030 2670770


Afspraak makenKvk: 30141534 / Btw: NL8059.10.669.B.01 / Algemene voorwaarden / Privacy statementOntvang een kostenindicatie
door uw gegevens in te vullen of bel 030 2670770

Verstuur
mail a friend
Bedankt voor uw interesse


Sluit